پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

شکایت از برخورد و رفتار

شکایت از برخورد و رفتار

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع شکایت*

مشخصات شکایت کننده

مشخصات شکایت

نام بخش مرتبط با شکایت*
آیا پیش از تنظیم شکایت با مدیرمربوطه یا مسئولین شرکت صحبت کرده اید؟
آیا در صورت نیاز شواهد و دلایلی برای پشتیبانی از شکایت خود دارید؟*