با توجه به شرایط پیش آمده تاریخ برگزاری سمینارها و همایشها متعاقبا اعلام خواهد شد.