E-Eye  نوآوری خلاقانه کمپانی فرانسوی E-Swin در درمان اختلالات غدد میبومین و درمان خشکی چشم به شمار می رود.

این دستگاه با استفاده از فن آوری جدیدی از پالس های نوری به فعال کردن غدد غیر فعال میبومین پرداخته درمان مناسبی برای سندرم چشم خشک به حساب می آید. این شیوه در بیش از 300 بیمار مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج غیر قابل تصوری را به دنبال داشته است.

E-Eye می تواند در درمان بیماران با پوست خیلی روشن تا پوست تیره که دچار خشکی قرنیه ناشی از عدم ایجاد لایه لیپیدی می باشند مورد بهره برداری قرار گیرد.

پس از دوره کوتاهی از درمان توسط این دستگاه (معمولا چند ساعت) تحریک غدد میبومین باعث بازگشت آنها به فعالیت طبیعی می گردد. پایداری نتایج پس از درمان اولیه به مدت یک هفته، پس از دوره دوم 2 تا3 هفته و پس از دوره سوم چندین ماه پایدار خواهد ماند. 

شرکت فجر شاهد نمایندگی شرکت E-Swin برای فروش دستگاه E-Eye در ایران را بر عهده دارد.