iTrace  ، ابرومتری و توپوگرافی قرنیه را با طراحی مناسب و دادن اطلاعات کافی انجام می دهد و به تصمیم گیری بهتر جراح کمک می کند.
این دستگاه برای اولین بار (در دنیا) کیفیت دید و عملکرد بینایی را از طریق ردیابی یک اشعه باریک اساسی (اولیه) در مراقبت های تشخیصی چشم اندازه می گیرد.