پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

فرم شکایت از کیفیت محصول

فرم شکایت از کیفیت محصول

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع شکایت*

مشخصات شکایت کننده

مشخصات شکایت

آیا محصول مشمول گارانتی است؟
آیا محصول را به صورت دست اول به طور مستقیم از شرکت خریداری کرده اید؟
شکایت شما به کدام مورد باز می گردد*
آیا پیش از تنظیم شکایت با مسئولین مربوطه در شرکت صحبت کرده اید؟
آیا قبل از خرید اطلاعات کافی در مورد محصول به دست آورده اید؟
آیا بر نحوه استفاده کامل از محصول اطلاع کامل دارید؟
آیا فکر می کنید با دریافت پشتیبانی بیشتر از شرکت ( از قبیل آموزش بیشتر وارائه دستورالعمل) مشکل حل می شود؟