نزهای msd لنزهای دارای طرح Mini-Scleral می باشند که این نوع طرح، دارای سطح خلفی لنز متفاوتی است که ترکیبی از هندسه معکوس به همراه طراحی خاص اپتیکی و انحناهای محیطی می باشد. سطح انکسار یکنواخت ایجاد شده توسط این سطح خلفی، بخش زیادی از آستیگمات های منظم و نامنظم ناشی از سطح قرنیه را حذف می کند. اپتیک آسفریک سطح قدام لنزهای msd، ابیراهی ها را کاهش می دهد که سبب بهبود بیشتر دید می شود. مشخصات و طراحی نازک تر msd باعث کاهش تعامل پلک / لبه لنز می شود که راحتی بسیار عالی را برای بیمار فراهم می کند. این ویژگی نازک بودن لنز به همراه ویژگی عبور دهی بالا به اکسیژن (لنز msd، از مواد با حداقل DK معادل 100 تولید می شود) امکان انتقال حداکثر اکسیژن را فراهم می کند و در نتیجه سبب حفظ سلامتی قرنیه خواهد شد.

لنز msd به راحتی فیت می شود و نشان دهنده یک شیوه طراحی پیشنهادی برای حالت های مختف اکتازی قرنیه شامل کراتوکونوس پیشرفته، اکتازی قرنیه بعد از لیزیک و سایر قرنیه های آسیب دیده و نامنظم می باشد.