Beaver® Xstar® Safety Knives

این چاقوها به گونه ای طراحی شده اند که با ایجاد برشی کوچک و دقیق کمترین اسیب را به بافت وارد می کنند. این چاقوها در انواع slit ، crescent و تیغ های sideport در سایزهای مختلف موجود هستند.

هم چنین دارای پوشش محافظ نیز می باشند.

توضیحات