Atomic Edge™ LRI Kits

این کیت شامل ابزار مورد نیاز برای ایجاد Limbal Relaxing Incisions (LRI) می باشد. ابزار موجو در این کیت عبارتند از :

·       Atomic Edge™ Accurate Depth Knife – Available in 550 or 600 micron
·       13 mm Swivel Fixation Ring
·       Marking Pen

توضیحات

·       Atomic Edge™ Accurate Depth Knife – Available in 550 or 600 micron

مشابه تیغ های Diamond  از لحاظ عملکرد                                                                                 

ایجاد برش فقط در یک جهت

دسته ی این چاقو بسیار ایمن طراحی شده است

·       13 mm Swivel Fixation Ring

راهنمای نشانه گذاری ، افزایش درجه بندی به ازای هر واحد 10 درجه                                        

اسیب کم تر نسبت به رینگ های فلزی

یکبار مصرف

·       Surgical Marking Pen

برای نشانه گذاری نرم وشفاف                                                                           

مقاوم در برابر شست و شو

خط کش خوانا مدرج به واحدهای بر

حسب سانتی متر