Atomic Edge™ Accurate Depth Knives

این چاقو ها برای ایجاد برش های دقیق عمیق در Limbal Relaxing Incisions (LRI) و groove incisions (برش شیار) استفاده می شود.

توضیحات

مزایا :

  • مشابه تیغ های Diamond از لحاظ عملکرد
  • بسیار دقیق
  • برند جدید چاقوهای استریل
  • یکبار مصرف