سومین همایش بهاره چشم پزشکی

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

محل برگزاری: مرکز همایشهای رازی