پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

فرم درخواست خدمات و پشتیبانی

فرم درخواست خدمات و پشتیبانی

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع درخواست*

مشخصات درخواست کننده

مشخصات محصول

آیا محصول مشمول گارانتی است؟
آیا محصول را به صورت دست اول به طور مستقیم از شرکت فجر شاهدخریداری کرده اید؟
نوع خدمات درخواستی
آیا از نحوۀ استفاده از محصول اطلاع کامل دارید؟
آیا محصول درحال حاضر به طور فعال مورد استفاده قرار می گیرد؟