پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

فرم شکایت از خدمات و پشتیبانی

فرم شکایت از خدمات و پشتیبانی

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است

نوع شکایت*

مشخصات شکایت کننده

مشخصات شکایت

موضوع شکایت*
آیا در زمان انجام سرویس دستگاه مشمول گارانتی بوده است؟*
آیا پیش از تنظیم شکایت با مدیر فنی یا مسئولین شرکت صحبت کرده اید؟*
آیا در صورت نیاز شواهد و دلایلی برای پشتیبانی از شکایت خود دارید؟*
آیا فکر می کنید با دریافت پشتیبانی بیشتر از شرکت ( از قبیل آموزش بیشتر یا ایجاد کانال های ارتباطی بهتر) بروز مشکلاتی اینچنین کمتر می شوند؟*