چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶

avanti oct

فناوری پیشرفتۀ آمریکا

میدان گستردۀ شبکیه
گلوکوم
سگمان قدامی

Victus5

دید خوب کافی نیست، ما به دید برتر می‌اندیشیم

انویستا توریک

نسل پیش‌رفتۀ لنزهای داخل چشمی توریک

BAUSCH-LOMB

اسلیت لامپ‌های

Victus5

دقت

شفافیت

وضوح تصویر

ساخت ژاپن

ophtacath ophtacath ophtacath ophtacath Victus5

فناوری پیشرفتۀ آمریکا