توپوگرافی TMS-5  ساخته شرکت Tomey، علاوه بر دیسک پلاسیدو که به تنهایی در ورژنهای قبلی خود برای تصویر برداری قرنیه بکار می رفت، از سیستم تصویر برداری شیمفلاگ نیز استفاده نموده است.

لازم به ذکر است که بر خلاف دستگاه پنتاکم که صرفاً از سیستم تصویر برداری شیمفلاگ استفاده می نماید (25000 داده ارائه می نماید) و داده های کراتومتری سطوح قرنیه را صرفا از سیستم شیمفلاگ استخراج می نماید، سیستم تصویر برداری Tomey TMS-5 ، داده های کراتومتری را با ادغام توپوگرافی دیسک پلاسیدو (7300 نقطه داده) و توپوگرافی شیمفلاگ (40960 نقطه داده) ارائه می نماید. در حقیقت Tomey TMS-5 از داده های با کیفیت و کمیت بیشتری برای تعیین کراتومتری استفاده می نماید.

همچنین بر اساس مطاالعات، دستگاه Tomey TMS-5 دارای تکرار پذیری قابل قبول در اندازه گیری های قرنیه ای می باشد.

همانطور که گفته شد، Tomey TMS-5 بطور همزمان دارای هر دو حالت دیسک پلاسیدو و شیمفلاگ در یک دستگاه واحد می باشد.